บวกจำนวน 3 จำนวนที่เป็นเลขโดด ให้นับครบสิบก่อน
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา