การบวก จำนวนที่เรียงต่อกัน ที่เริ่มต้นจาก 1
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา