การบวกจำนวนที่เพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆ กัน (จำนวนที่เรียงลำดับ)
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา