การบวกจำนวน 3 จำนวน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 3 หลัก
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา