การหารที่ตัวตั้งและตัวหารลงท้ายด้วย 0

การหารที่ตัวตั้งและตัวหารลงท้ายด้วย 0
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การหารที่ตัวตั้งและตัวหารลงท้ายด้วย 0

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา