การคูณด้วย 21

การคูณด้วย 21
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การคูณด้วย  21

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา