การคูณด้วย 15

การคูณด้วย 15
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การคูณด้วย  15

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา