การคูณด้วย 11

การคูณด้วย 11
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การคูณด้วย   11

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา