การคูณด้วย 5

การคูณด้วย 5
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การคูณด้วย  5

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา