การคูณด้วย 9, 99, 999

การคูณด้วย 9, 99, 999
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การคูณด้วย  9, 99, 999

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา