การลบที่ตัวตั้งเป็นพหุคูณของ 10,100

การลบที่ตัวตั้งเป็นพหุคูณของ 10,100
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การลบที่ตัวตั้งเป็นพหุคูณของ  10,100

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา