การลบที่มีตัวตั้ง 3 หลัก ตัวลบ 3 หลัก ที่มีการกระจาย

การลบที่มีตัวตั้ง 3 หลัก ตัวลบ 3 หลัก ที่มีการกระจาย
 การลบที่มีตัวตั้ง 3 หลัก ตัวลบ 3 หลัก ที่มีการกระจาย

แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

 การลบที่มีตัวตั้ง 3 หลัก ตัวลบ 3 หลัก ที่มีการกระจาย

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา