การลบที่มีตัวตั้ง 3 หลัก ตัวลบ 3 ที่ไม่มีการกระจาย

การลบที่มีตัวตั้ง 3 หลัก ตัวลบ 3 ที่ไม่มีการกระจาย
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การลบที่มีตัวตั้ง 3 หลัก ตัวลบ 3 ที่ไม่มีการกระจาย

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา