เครื่องคิดเลขโหมดต่างๆ ใน Windows 8
 'เครื่องคิดเลข' ใน Windows 8 นั้น  ประกอบด้วย 4 โหมด คือ 'Standard : แบบมาตรฐาน' 'Scientific : แบบวิทยาศาสตร์' 'Programmer : โปรแกรมเมอร์' และ 'Statistics : สถิติ'

 

เครื่องคิดเลข windows 8

     นี่คือโหมด Standard : แบบมาตรฐาน คือแบบธรรมดาทั่วไป พึงเข้าใจว่า ในการเปลี่ยนโหมดนั้น การคำนวณในขณะนั้นจะถูกลบ แต่ประวัติการคำนวณและตัวเลขที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำจะถูกบันทึกไว้

เครื่องคิดเลข windows 8

     นี่คือโหมด  Scientific : แบบวิทยาศาสตร์

เมื่อเราต้องการใช้ฟังก์ชันผกผัน ให้เราแตะหรือคลิกปุ่ม Inv ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์' นั้น 'เครื่องคิดเลข' จะมีความแม่นยำอยู่ที่ 32 หลัก

ถ้าเรารวมตัวดำเนินการหลายตัวเข้าด้วยกัน (+,-,*,/) 'เครื่องคิดเลข' จะใช้ลำดับที่มาก่อนของตัวดำเนินการมาตรฐาน นั่นคือจะทำการคำนวณตามลำดับต่อไปนี้
1. วงเล็บเหลี่ยม (หรือวงเล็บ)
2. เลขชี้กำลังและราก
3. การคูณและการหาร
4. การบวกและการลบ
 
เครื่องคิดเลข windows 8
     นี่คือโหมด Programmer : โปรแกรมเมอร์ 
'เครื่องคิดเลข' ในโหมดนี้จะมีความแม่นยำสูงสุดที่ 64 บิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคำที่เราเลือกด้วย  'เครื่องคิดเลข' จะถือตามลำดับที่มาก่อนของตัวดำเนินการ  โหมด 'โปรแกรมเมอร์' เป็นโหมดสำหรับจำนวนเต็มเท่านั้น โดยโหมดนี้ จะไม่สามารถใช้ส่วนของตัวเลขแบบทศนิยมได้
 
เครื่องคิดเลข windows 8
     นี่คือโหมด Statistics : สถิติ
เครื่องคิดเลขในโหมดนี้ ให้ใส่ข้อมูลที่เราต้องการคำนวณสถิติ และทำการคำนวณ  ใส่ข้อมูลส่วนแรกของเรา จากนั้นให้แตะหรือคลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูลลงในชุดข้อมูล ให้แตะหรือคลิกปุ่มสำหรับการคำนวณทางสถิติที่เราต้องการทำ